Privacyverklaring BeveiligMij.nl

Lees hier onze privacyverklaring

BeveiligMij.nl, gevestigd aan Fahrenheitstraat 18 te Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BeveiligMij.nl
Fahrenheitstraat 18
6662 PZ Elst
Telefoon: 0481463819

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van onze website kun je bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. BeveiligMij.nl verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • E-mailadres
  • Voor- en achternaam (optioneel)
  • Functie
  • Organisatie
  • Telefoonnummer
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verkregen over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@beveiligmij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BeveiligMij.nl verwerkt persoonsgegevens zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons afneemt.

Geautomatiseerde besluitvorming

BeveiligMij.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeveiligMij.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als je via de website persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier, of ons een e-mail stuurt, bewaard BeveiligMij.nl deze zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden

BeveiligMij.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BeveiligMij.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief, gebruiken wij die gegevens ook enkel en alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Je gegevens worden verwijderd op het moment dat jij aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Je kunt je te allen tijde afmelden via de afmeldlink onderaan in elke nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BeveiligMij.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BeveiligMij.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@beveiligmij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om je verzoek te versturen vanuit het e-mailadres waarmee je eerder contact met ons hebt gehad. BeveiligMij.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeveiligMij.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze support-afdeling of via privacy@beveiligmij.nl.

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!

Vraag een nulmeting aan

Hoe veilig gaan jouw collega’s eigenlijk om met internet en privacygevoelige informatie? De beste start voor een beveiligingsbewuste organisatie is door het kennisniveau van de medewerkers te toetsen. Onze nulmeting geeft je het juiste inzicht en overtuigt de beslissers te investeren in een security awareness opleidingstraject. En dat alles voor één euro per medewerker!